Steun ons werk

De Herberg is voor de exploitatie afhankelijk van giften van diaconieën, particulieren en andere donateurs. Om het verblijf van de gasten mogelijk te maken, betalen zij een eigen bijdrage, die niet kostendekkend is. De bijdrage in 2023 is € 70,00 per dag, terwijl de werkelijke kosten het dubbele zijn. Nadere informatie kun je vinden in onze jaarrekening. Desgewenst kun je informatie opvragen bij directeur Henk Meuleman (e-mail hmeuleman@pdcdeherberg.nl  of telefoon 026-33 4 22 25).

Wil je ons steunen door een gift op NL58 RABO 0302 2633 30 ten name van Stichting De Pietersberg?

Giften per bank

Steeds vaker ontvangen we giften per bank, die we niet kunnen thuis brengen. De banken vermelden niet langer adres en woonplaats. Daarom verzoeken wij je bij het overmaken van een gift postcode en huisnummer te vermelden. Hartelijk bedankt voor je medewerking.

Steun van uw diaconie

De steun van diaconieën is van blijvend belang. Wij stellen het op prijs als diaconieën ook voor 2023 een gift willen overwegen; dan wel de Herberg op het collecterooster van 2023 of 2024 willen plaatsen. Het bankrekeningnummer is NL58 RABO 0302 2633 30 ten name van Stichting De Pietersberg. Voor de collecte aankondiging hebben wij een PowerPoint beschikbaar. Voor nadere informatie ter onderbouwing van een gift verwijzen wij naar het laatste jaarverslag en jaarrekening.

Sponsor het verblijf van een gast

Om het verblijf voor een gast betaalbaar te houden, worden niet de volledige kosten in rekening gebracht. De minimum eigen bijdrage voor een gast is in 2023 € 70 per dag. De werkelijke kosten zijn het dubbele daarvan. Voor ongeveer € 70 sponsor je het verblijf van een gast voor één dag.

Stichting De Pietersberg heeft een CBF Certificaat voor erkende goede doelen en is aangemerkt als ANBI.
In oktober 2009 heeft de Herberg van het Centraal Bureau Fondsenwerving het CBF keurmerk ontvangen. Dit keurmerk geeft aan dat er sprake is van een verantwoorde manier van fondsenwerving en besteding. Per 1 juli 2016 is Stichting De Pietersberg in het bezit van het CBF Certificaat voor erkende goede doelen. Via deze banner is ons CBF-Erkenningspaspoort te bekijken.

Door de Belastingdienst wordt de Herberg als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) aangemerkt. Het RSIN nummer is 002926453. Giften van particulieren zijn derhalve fiscaal aftrekbaar. Over ontvangen nalatenschappen hoeft de Herberg geen successierecht af te dragen.