Steun ons werk

De Herberg is voor de exploitatie afhankelijk van giften van diaconieën, particulieren en andere donateurs. Om het verblijf van de gasten mogelijk te maken, betalen zij een eigen bijdrage, die niet kostendekkend is (de bijdrage in 2022 is €67,00 per dag, terwijl de werkelijke kosten het dubbele zijn). Nadere informatie kun je vinden in onze jaarrekening. Desgewenst kun je informatie opvragen bij directeur Henk Meuleman (e-mail hmeuleman@pdcdeherberg.nl  of telefoon 026-33 4 22 25).

Wil je ons steunen door een gift op NL58 RABO 0302 2633 30 ten name van Stichting De Pietersberg?

Giften per bank

Steeds vaker ontvangen we giften per bank, die we niet kunnen thuis brengen. De banken vermelden niet langer adres en woonplaats. Daarom verzoeken wij je bij het overmaken van een gift postcode en huisnummer te vermelden. Hartelijk bedankt voor je medewerking.

Steun van uw diaconie

De steun van diaconieën is van blijvend belang. Wij stellen het op prijs als diaconieën ook voor 2022 een gift willen overwegen; dan wel de Herberg op het collecterooster van 2022 of 2023 willen plaatsen. Het bankrekeningnummer is NL58 RABO 0302 2633 30 ten name van Stichting De Pietersberg. Voor de collecte aankondiging hebben wij een PowerPoint beschikbaar. Voor nadere informatie ter onderbouwing van een gift verwijzen wij naar het laatste jaarverslag en jaarrekening.

Sponsor het verblijf van een gast

Om het verblijf voor een gast betaalbaar te houden, worden niet de volledige kosten in rekening gebracht. De minimum eigen bijdrage voor een gast is in 2022 € 67 euro [er dag. De werkelijke kosten zijn het dubbele daarvan. Voor ongeveer € 65,00 sponsor je één dag verblijf voor een gast.

Aanpassingen in het hoofdgebouw

In 1992/1993 is het hoofdgebouw ingrijpend verbouwd. Door het intensieve gebruik zijn aanpassingen nodig. Mede namens de gasten doen wij graag een beroep op je om de aanpassingen mogelijk te maken.

Renovatie douches

De laatste jaren hebben kamers en een deel van het sanitair een opknapbeurt gehad. In 2022 willen we graag in ieder geval twee douches aanpakken. Wilt u helpen, zodat onze gasten kunnen genieten van een warme douche en frisse badkamer?
Je (bestemmings)gift kun je overmaken op bankrekening NL58 RABO 0302 2633 30 ten name van Stichting De Pietersberg. Heel hartelijk dank.

Stichting De Pietersberg heeft een CBF Certificaat voor erkende goede doelen en is aangemerkt als ANBI.
In oktober 2009 heeft de Herberg van het Centraal Bureau Fondsenwerving het CBF keurmerk ontvangen. Dit keurmerk geeft aan dat er sprake is van een verantwoorde manier van fondsenwerving en besteding. Per 1 juli 2016 is Stichting De Pietersberg in het bezit van het CBF Certificaat voor erkende goede doelen. Via deze banner is ons CBF-Erkenningspaspoort te bekijken.

Door de Belastingdienst wordt de Herberg als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) aangemerkt. Het RSIN nummer is 002926453. Giften van particulieren zijn derhalve fiscaal aftrekbaar. Over ontvangen nalatenschappen hoeft de Herberg geen successierecht af te dragen.