Organisatie

Missie

Mission statement

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van:

 • een christelijke leefgemeenschap
 • individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders
 • een beperkt dagprogramma, rust en ruimte
 • advies m.b.t. nazorg
 • informatie en advies aan de plaatselijke gemeente

Grondslag en doel

Christus ontfermt Zich over mensen die (te) veel zorgen hebben. In navolging van Hem heeft de christelijke gemeente oog voor de naaste die beschutting tegen de storm nodig heeft. Maar soms is er meer nodig dan pastorale zorg vanuit de gemeente. Om die reden is Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in het leven geroepen. Dit huis (op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek) wil fungeren als een verlengstuk van het pastorale/diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt. De liefde van Christus wordt hier vertaald in gesprekken, bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen. Dit huis, op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek, is geen therapeutisch centrum, maar een plaats om tot rust te komen. Daardoor worden gasten geholpen om het evenwicht in het leven en zicht op Hem te (her)vinden. De Herberg doet haar werk vanuit de gereformeerde traditie. De gasten zijn afkomstig uit de breedte van christelijk Nederland.

   

Verlengstuk van het pastorale/diaconale werk van de gemeente

De Herberg wil fungeren als het verlengstuk van het pastorale en diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt. De Herberg wil de gemeente dienen door tijdelijk de pastorale zorg voor een gemeentelid, die als gast in de Herberg verblijft, over te nemen. Omgekeerd heeft de Herberg de gemeente nodig zodat de gast na het verblijf in de Herberg goede nazorg ontvangt.

De Herberg is in 1993 geopend op initiatief van de IZB, in samenwerking met 300 diaconieën en met de Generale Diaconale Raad van de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk. Sindsdien wordt de Herberg door veel meer diaconieën gesteund, afkomstig uit de breedte van kerkelijk Nederland.

Rechtspersoon
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wordt geëxploiteerd door Stichting De Pietersberg te Oosterbeek.

Bestuur

 • de heer D. van Dijk
 • mevrouw, mr. W.C.M. Pronk-Schaap, secretaris
 • de heer W.H. Marchand, penningmeester
 • mevrouw H.M.W. de Vries, voorzitter
 • ds. B.E. Weerd

Medewerkers

 • mevrouw P. Andringa (Paula), gastenbegeleiding
 • mevrouw A. de Boer (Aline), gastenbegeleiding
 • mevrouw L. Dijkman-Hubert ( Aleida), financieel administratief medewerker
 • de heer A. Grobbe (Arjen), gastenbegeleiding
 • mevrouw C. Eisma (Caroline), coördinator vrijwilligerswerk
 • de heer R.P. van der Knijff (Rein), coördinator vrijwilligerswerk
 • mevrouw M.J. Korevaar (Marja), creativiteit en publiciteit
 • de heer H. Meuleman (Henk), directeur
 • mevrouw G. Nooteboom – van de Brink (Gerrie), intaker
 • mevrouw E.J. Sonneveld (Bea), hoofd gastenbegeleiding
 • mevrouw H.N.J. van Voorthuijsen (Jansje), gastenbegeleiding
 • mevrouw M.J. van der Werf – de Visser (Monique), secretaris/PR & communicatie
 • mevrouw N. Westeneng – Gijsbertsen (Nelise), coördinator keuken
 • mevrouw I.I. Westerhof – van Pelt (Idelette), hoofd facilitaire zaken
 • diaconaal medewerkers
 • … en ruim 200 vrijwilligers

Comité van Aanbeveling

 • ds. J.A. van den Berg
 • prof. dr. G. van den Brink
 • ds. G. de Fijter
 • mevrouw drs. A.B.F. Hoek – van Kooten
 • dr. H.C. van der Meulen
 • de heer M. Niemeijer
 • mevrouw E. A. Schouten – van Heijningen
 • dr. A.H. van Veluw
 • ds. M. Visser
 • dr. P.J. Visser
 • drs. E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink
 • ds. L. Wüllschleger

Commissie Onderhoud

 • de heer K. Boeder, voorzitter
 • de heer C. van Gent
 • de heer R. de Groot
 • de heer J.H.W. Jansen
 • de heer G. Klaassen
 • de heer A. Kraaij

Stichting en ANBI gegevens

Rechtspersoon

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wordt geëxploiteerd door Stichting De Pietersberg te Oosterbeek.

ANBI

Openbare gegevens in verband met ANBI-status

CBF en ANBI

Stichting De Pietersberg heeft een CBF Certificaat voor erkende goede doelen en is aangemerkt als ANBI. De openbare gegevens in verband met de ANBI-status zijn opgenomen in het menu Informatie.
In oktober 2009 heeft de Herberg van het Centraal Bureau Fondsenwerving het CBF keurmerk ontvangen. Dit keurmerk geeft aan dat er sprake is van een verantwoorde manier van fondsenwerving en besteding. Per 1 juli 2016 is Stichting De Pietersberg in het bezit van het CBF Certificaat voor erkende goede doelen. Via deze banner is ons CBF-Erkenningspaspoort te bekijken.

Door de Belastingdienst wordt de Herberg als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) aangemerkt. Het RSIN nummer is 002926453. Giften van particulieren zijn derhalve fiscaal aftrekbaar. Over ontvangen nalatenschappen hoeft de Herberg geen successierecht af te dragen.

PDC de Herberg doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de gast centraal staat. Mocht je als gast toch een klacht hebben, dan kun je deze als volgt bij ons indienen.
Klacht of suggestie?
Je kunt een klacht in eerste instantie en bij voorkeur kenbaar maken aan de medewerkers van PDC de Herberg. Voor opmerkingen op het gebied van begeleiding kun je ook terecht bij de gastenbegeleiders. Als dit contact niet tot het gewenste resultaat leidt, kun je het contactformulier invullen. Binnen vier weken ontvang je (schriftelijk) bericht over de afhandeling van de klacht.

In bezwaar

Mocht je klacht niet voldoende zijn afgehandeld, kun je je per e-mail of schriftelijk wenden tot de klachtencommissie. Dit moet binnen drie maanden na ontstaan van de klacht of na (schriftelijke) afhandeling ervan gebeuren. De klachtencommissie stuurt binnen twee weken een ontvangstbevestiging en doet binnen drie maanden uitspraak over de gegrondheid van de klacht. Zonodig kan de klachtencommissie het bestuur van Stichting de Pietersberg adviseren over eventuele verdere acties.
Meer informatie over onze werkwijze bij klachten? Bekijk ons reglement (pdf).

Klachtenregelingen

 • Klachtenprocedure en protocol vertrouwenspersoon medewerkers, vrijwilligers en gasten
 • Klachtenregeling externe belanghebbenden