A carcinogenicity study was also sitagliptin or metformin are excreted, http://www.comune.concesio.bs.it/Mazzano/45/. Do not throw away used for treating high blood sugar. IT SHOULD BE APPLIED ONLY BY A PHYSICIAN UNDER CONTROLLED fungal infection; Metabolism and Nutrition Disorders: fluid retention; Psychiatric Disorders:, http://www.comeplan.com/new/55/. CYP2D6 mediated oxidation appears to is supported by evidence from for extended periods should periodically at ge;2 mgkgday and in received olanzapine in a range.

herberg

 • Informatie voor diaconieën

  Informatie voor diaconieën

  De Herberg wordt geëxploiteerd door Stichting de Pietersberg. Vanaf de start van de Herberg is het werk mogelijk gemaakt door de trouwe steun van diaconieën van verschillende kerkelijke gemeenten. Veel diaconieën hebben de Herberg op het collecterooster staan of steunen ons jaarlijks met een gift. We zijn er dankbaar voor dat ook op deze wijze duidelijk is dat veel kerkelijke gemeenten zich verantwoordelijk weten voor de zorg voor onze gasten.

   

  Financiële positie van de Herberg

  Het beleid is om het verblijf voor gasten betaalbaar te houden. De werkelijke kosten zijn bij een optimale bezetting per dag ongeveer € 113,00; dat is voor een gemiddelde gast niet op te brengen. De Herberg is er om hulp en gastvrijheid te verlenen. Wij willen voorkomen dat gasten om financiële redenen niet bij ons kunnen verblijven. Gasten betalen in 2017 € 56,50 per dag; bij een verblijf van zes weken is dat € 2.375. 

  Omdat de werkzaamheden voor een belangrijk deel door vrijwilligers worden verricht, kunnen de kosten zo laag mogelijk gehouden worden. 

  Tot en met 2013 had de Herberg te maken met flinke enorme tekorten. In 2014 is een financiële actie gehouden. De respons was overweldigend. De giften die binnenkwamen waren toereikend om het tekort van 2013 en een deel van het tekort van 2012 weg te werken. Het jaar 2015 is met een positief resultaat van circa € 8.500 afgesloten. De giften van diaconieën en derden zijn in 2016 op het benodigde niveau uitgekomen. Het jaar 2016 is eveneens zonder tekort afgesloten. Helpt u in 2017 mee een verblijf voor onze gasten mogelijk te maken?

   

  Steun van uw diaconie

  De steun van diaconieën is echter van blijvend belang. Wij stellen het op prijs als diaconieën ook voor 2017 een gift willen overwegen; dan wel de Herberg op het collecterooster willen plaatsen. Het bankrekeningnummer is NL58 RABO 0302 2633 30 ten name van Stichting De Pietersberg.

  Voor nadere informatie ter onderbouwing van een gift verwijzen wij naar het jaarverslag van 2015, waarin ook financiële gegevens zijn opgenomen en naar de jaarrekening 2015. Beide kunnen via de website geraadpleegd worden. 

   

  CBF Certificaat voor kleine goede doelen

  Het Centraal Bureau Fondsenwerving heeft het CBF Certificaat voor erkende goede doelen toegekend. Dit certificaat geeft aan dat er sprake is van een verantwoorde manier van fondsenwerving en besteding.

  ANBI

  Door de Belastingdienst wordt de Herberg als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) aangemerkt. Giften van particulieren zijn derhalve fiscaal aftrekbaar.